| راه ارتباطی > اطلاعات تماس >
.: اطلاعات تماس

بخش مسئول تلفن فکس موضوع تماس ساعت پاسخگویی
دبیرخانه علمی و اجراییخانم قربانزاده021-77493827 
تماس 
 
8:30 لغایت 14:30