صفحه اصلی > ساختار سازمانی همایش
.: ساختار سازمانی همایش

ریاست همایش
مهندس مسلم مومنی(رئیس مرکز راهکار های دستیابی به توسعه پایدار)
دبیر علمی همایش
       دکتر میثم طباطبایی(سرپرست گروه ترویجی دوستداران محیط زیست)